Kosten

Onder deze rubriek vallen alle uitgaven die door de advocaat werden gemaakt in verband met de zaak. Denken we aan griffierechten, deurwaarderskosten, de kosten van allerhande afschriften, secretariaatskosten, reisonkosten, enz …. 

Daarnaast zijn er ook kosten die de advocaat maakt om uw zaak in de beste omstandigheden te behartigen. Hieronder verstaan we het volgen van bijscholingen, de aanschaf van wetboeken, vakliteratuur, de huur van kantoren, informatica– en communicatiestructuur. Deze vaste kantoorkosten kunnen weliswaar niet aan een zaak gekoppeld worden. 

De variabele kantoorkosten worden berekend als volgt:

  • openen van een dossier en dossierbeheer: 60 €
  • uitgaande briefwisseling, dactylografie procedurestukken: 15 € per blad
  • verplaatsingen: 0,65 € per km

Alle gehanteerde tarieven inzake kosten en erelonen worden exclusief BTW vermeld en dienen steeds te worden vermeerderd met de toepasselijke BTW.